Strukturen i Farum Svømmeklub

.

Farum Svømmeklub implementerede i efteråret 2013 en større omstrukturering af de forskellige svømmehold.

Vi gjorde i den forbindelse:

  • Op med den hidtidige skarpe opdeling mellem svømmeskolen og konkurrenceafdelingen.
  • Reducerede antallet af niveauer i svømmeskolen til 4, indførte en niveauinddelt talentafdeling kaldet Medleyskolen og fjernede den traditionelle holdinddeling i konkurrenceafdelingen.
  • Fjernede samtidig grænserne mellem det at være træner i henholdsvis svømmeskolen og konkurrenceafdelingen med det formål at øge samarbejdet og dermed højne kvaliteten af undervisningen i svømmeskolen.

Baggrunden for disse omfattende ændringer skal findes i de erfaringer, som vi i klubben har fået gennem de seneste mange år, startende med de input vi fik gennem daværende cheftræner Thomas Jansson, og videre har fået med vores nuværende cheftræner Claus Buus, samt den øvrige erfarne trænerstab og vores elitesvømmere.

Strategien

Strategien tager udgangspunkt i, hvornår man i karrieren præsterer bedst.

Den optimale præstation opnås i 25-30 års alderen og for nogle sportsfolk endda endnu senere. Det kræver ca. 10.000 træningstimer og 6-8 år efter afsluttet pubertet. Først da har man nået at udvikle de kapaciteter, der kræves for at opnå en optimal præstation. Det tager tid, og man må have tålmodighed.

Der er en tydelig tendens i dansk svømning, der viser, at de fleste svømmere stopper i 16-19 års alderen. Kun meget få voksne seniorsvømmere er at finde på resultatlisterne ved et dansk mesterskab. Årsagen til de få seniorsvømmere er bl.a. følgende:

  • først og fremmest stopper mange børn efter svømmeskolen, når de har lært at svømme
  • teenagere stopper, når de begynder i gymnasiet, grundet øgede krav til både træning og skole
  • efter afsluttet gymnasium stopper de stadig meget unge idrætsudøvere karrieren, fordi de skal ”videre i livet” og ikke kan få et videregående studium og en svømmekarriere til at fungere sammen

Vi ønsker i Farum Svømmeklub, at konkurrencesvømmere på eliteplan, holder ved, til de er langt oppe i 20'erne, og gerne endnu længere. Og det at være eliteidrætsudøver er og forbliver en livsstil og varer dermed hele livet. Det skal ske ved, at man ikke forcerer processen i de unge år og samtidig sikrer, at man hele tiden har mulighed for at have progression i træningen.

Det er godt at være en god svømmer som 15 årig, men det skal være af den rette årsag. Helst en færdigudviklet teknik. Man bør være taktisk dygtig og forstå vigtigheden af tålmodighed.

Som klub er det vores ansvar

  • at tænke langsigtet
  • at skabe selvstændige svømmere, der kan tænke og træne selv
  • at sikre at udviklingsprocessen er stimulerende
  • ikke at overvurdere et godt årgangsresultat (ungdomsresultat)

Farum Svømmeklubs mål

At vi har mange voksne seniorsvømmere på eliteplan (= over 20 år)

Strukturen

Strukturen må derfor bygge på en model, der tilgodeser individet og den personlige udvikling. Den skal kunne klæde svømmerne på til en seniorkarriere, langt op i 20'erne. Modellen behøver derfor at sætte processen og viden i centrum, så vi bliver i stand til at udvikle selvstændige svømmere med forståelse og ansvar for egen udvikling. Samtidig med den øgede individualisering skal vi bevare de sociale værdier.

nystrukturOvenfor ses en model af klubstrukturen i Farum Svømmeklub.

Svømmeskolen er hele fundamentet. Her lærer børn at svømme. Fokus i undervisningen ligger på de basale færdigheder, der gør børnene i stand til at kunne svømme. Alderen på svømmerne i svømmeskolen er ca. 4-8 år. Svømmeskolen afsluttes med en svømmeprøve – og kan barnet svømme, tilbydes plads på et hold i klubbens Medleyskole.

Medleyskolen består af de tidligere øvede hold, ungdomshold og K4/aspiranthold, som tilsammen udgør den nye talentafdeling. Her sættes teknikken i centrum, og undervisningen sigter mod at lære at beherske de 4 stilarter. Som svømmer i Medleyskolen får man hen over tid mulighed for at prøve kræfter med konkurrencesvømningen og kan deltage i stævner, når niveauet er til det.

Konkurrence er for de svømmere, der viser interesse for stævner, har lyst til at konkurrere og har talent for at svømme. Her påbegyndes den egentlige udvikling som konkurrencesvømmer med sigte mod en lang karriere, eller så længe som talent og motivation rækker.
Den helt store strukturændring er nedbrydelsen af den klassiske holdstruktur, hvor de tidligere hold K1, K2, K3 og K4 er opdelt i dynamiske træningsgrupper (illustreret i modellen som ringe, der har fat i hinanden). Træningsgrupperne skal sikre en individuel udviklingsproces, fleksibilitet og bevarelse af social tilknytning til jævnaldrende trods forskellig udviklingstempo og niveau. Samtidig vil træningen sikre sparring med svømmere på højere niveau og lavere niveau. Fordelingen af træningsgrupper sker på baggrund af individuelle træningsplaner, som tager udgangspunkt i svømmerens egen udvikling.

Vi har lavet en organisering, hvor man kan sige, at vi nu ”kun” har ét hold bestående af alle svømmerne. I stedet indgår svømmerne i forskellige træningsgrupper baseret på træningsniveau, sociale faktorer og personlige mål, m.m.

Nu svømmer man ikke længere på et hold
man svømmer i Farum Svømmeklub Konkurrence.

Personlig træner

Den personlige træner er tiltænkt en rolle som kontaktperson for svømmeren og skal sikre, at den enkelte har en person tilknyttet, der er med til at holde styr på beslutninger, træningsplaner og stævnetilmelding m.m. Al kommunikation går gennem den personlige træner. Har man som forælder behov for kontakt, så rettes dette også til den personlige træner og omvendt. Den personlige træner har ansvaret for svømmeren og dennes træningsplan, men alle er selvfølgelig velkommen til at tale med alle trænere i trænerteamet om specifikke emner.

Som ung svømmer vil man som hovedregel blive trænet af sin personlige træner. Jo ældre man bliver som svømmer, jo mere vil man opleve, at den personlige træner ikke altid står på kanten, når der trænes. Det samme gælder til stævner.

Tildelingen af personlig træner

Det er vigtigt at forstå, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem daglig træning, niveau og personlig træner. Den personlige træner er ikke nødvendigvis tilknyttet en bestemt træningsgruppe. Tildelingen af personlig træner bygger ikke alene på niveau eller alder. I nogle tilfælde er der tale om objektive kriterier, i andre tilfælde er der tale om subjektive kriterier såsom udvikling, ressourcefordeling og eventuelle særlige trænerkompetencer.
Tildelingen af personlig træner foretages af cheftræneren i samarbejde med resten af trænerteamet.

Individuelle træningsplaner

Alle konkurrencesvømmere i Farum Svømmeklubs får udarbejdet en individuel træningsplan. Planen udarbejdes i samarbejde mellem svømmer og den personlige træner. Planen indeholder bl.a. træningstider, antal træningspas, overordnet udviklingsplan, personlig kortsigtet og langsigtet målsætning.

Landtræning tilføjes træningsplanerne. Som udgangspunkt vil landtræning ske før træning, hvis vandtræningen starter kl. 17.00 eller senere. Ellers vil landtræning være efter vandtræning.

Styrketræning aftales i første omgang med cheftræneren, der koordinerer brugen af styrketræningsfaciliteterne. Der er her tale om en mindre gruppe svømmere. Seniorer, juniorer og de ældste årgangsdrenge.