Generalforsamling nr. 2 2017

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal på Hotel FC Nordsjælland, Farum Park 2, 3520 Farum. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Ad 4). Som en konsekvens af vedtægtændringen i marts 2017 vedr. regnskabsår, foreslås en præcisering af, hvem der er på valg på hvilke tidspunkter.
Derfor foreslås, at vedtægterne § 9 punkt 6 ændres til:

Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.

Ad 6). Det er i år et ulige år (forudsætter flertal for ovennævnte vedtægtsændring), og derfor er flg. på valg:

Formand Peder Wang Hansen
Susanne Langhorn
Jákup Jacobsen
Derudover skal vælges 2 suppleanter og 1 revisor

Der er ved fristens udløb indkommet flg. kandidater til posterne.

Formand:
Peder Wang Hansen og Finn Hansen.

Øvrige bestyrelsesposter:
Susanne Langhorn, Jákup Jacobsen, Camilla Mai Rasmussen, Jesper Aarosiin og Lars Møller.

Suppleanter:
Ilsabe Børsting og Lotte Dige.

Revisor:
Steen Andersen