Generalforsamling 2017

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Ad 4). Bestyrelsen foreslår ændring af regnskabsår, så det følger svømmesæsonen, dvs. 1. august - 31. juli. Dette har indflydelse på dele af vedtægterne, som derfor foreslås ændret.
Samtidig justeres vedtægterne på flere områder, så de både følger med tiden og afspejler hidtidig praksis
.

Ad 6). Det er i år et ulige år, og derfor er flg. på valg:

Kasserer Morten Jørgensen
Johnny Degnbol
Finn Hansen
Jette Sejr Aagaard
Derudover skal vælges 2 suppleanter og 1 revisor

Ved udløb af fristen for at opstille kandidater til valgene er følgende opstillede:

Kasserer:
Morten Jørgensen

Bestyrelse:
Johnny Degnbol, Finn Hansen, Michael Hansen

Ekstra valg:
Jákup Jacobsen (7mdr)

Suppleanter:
Jesper Aarosiin Hansen, Camilla Mai Rasmussen

Revisor
Steen Andersen