Generalforsamling 2016

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en vedtægtændring. Se herunder.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

Det er i år et lige år, og derfor er flg. på valg:

Formand Peder Wang Hansen (villig til genvalg)
Susanne Langhorn (villig til genvalg)
Tobias Quistorff-Refn (villig til genvalg)

Derudover skal der vælges 2 suppleanter og 1 revisor.

Bestyrelsens forslag til vedtægtændring. § 8 i vedtægterne forslås ændret til:

§ 8 - Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Farum Svømmeklubs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 31. marts. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af Farum Svømmeklub, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeberettigede er alle tilstedeværende medlemmer, som er fyldt 16 år, som har været medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. For aktive medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre eller værge, men det kræver dog tilstedeværelse af medlemmet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 16 år, som har været medlem af Farum Svømmeklub i mindst 6 måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Ansatte i klubben er ikke valgbare til bestyrelsen. Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag i Farum Svømmehal, annoncering i klubblad eller lokalavisen eller ved annoncering på Farum Svømmeklubs hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal blandt de fremmødte.