Generalforsamling 20. marts 2012

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub tirsdag den 20. marts 2011 kl. 19.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring.
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I lige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I ulige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt

 

Det er i år et lige år, og derfor er flg. på valg:

 

Formand Peder Wang Hansen
Jette Sejr Aagaard

Hanne Gadfelt